Packet Web Content

!!**Packet Web content รูปแบบการแสดงผลจะคล้ายกันส่วนใหญ่แต่ละแพ็คเกจจะต่างกับตรงจำนวนเมนู พื้นที่การจัดเก็บข้อมูล ฟังก์ชันการสดงผล และจำนวน content

Packet Basic 6,900.-
ตัวอย่าง www.CNS-Cargo.com   

                                                                                                                                                                              CNS-Cargo
Packet Rookie : 9,900.-
ตัวอย่าง 

บจ.อีเจิ้งอุตสาหกรรม                                 งานอาคารสถานที่โรงพยาบาลสวนดอก                  บจ.บุญนำพาสากล

Packet Amateur : 11,900.-
ตัวอย่าง
                            
tiretruckintertrade                                                    4x-treme.com
                 
pattaramansion                                              4x-treme.Co.,Ltd