System Development Life Cycle

System Development Life Cycle คืออะไร –  ในการพัฒนาระบบนั้น ได้มีการกำหนดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และกำหนดขั้นตอนที่เป็นแนวทางในการวิเคราห์ระบบโดยพยายามให้มีข้อบกพร่องน้อยที่สุดเพราะงานการวิเคราะห์ระบบในปัจจุบันมีความซันซ้อนของงานมากกว่าสมัยก่อนนักวิเคราะห์ระบบจึงต้องมาตรฐานในการพัฒนาระบบงานดังกล่าว จึงได้มีการคิดค้นวงจรการพัฒนาระบบขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของนักวิเคราะห์ระบบ เราเรียกว่า วงจรการพัฒนาระบบงาน (System Development Life Cycle : SDLC)

โดยทางบริษัท 4Xtreme นั้นก็มีวางระบบงานดังนี้

Study and Discovery – การศึกษา และเรียนรู้ปัญหาจากที่ได้รับมา เพื่อค้นหาแนวทางที่เป็นไปได้ ที่จะแก้ปัญหาให้ออกมาให้เป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Analysis – วิเคราะห์ระบบ ตามความต้องการของลูกค้า พร้อมกับปัญหาที่ได้รับมา จัดการทำขอบเขตของระบบว่าอะไรที่จะทำหรือไม่ทำ เพื่อไปนำเสนอต่อลูกค้า และตกลงกันจนได้ไปเป็นผลสรุป ที่พึงพอใจที่สุด

Design – ออกแบบ หน้าตาของระบบ ให้มีความสวยงาม ง่าย และตอบสนองต่อการใช้งานของผู้ใช้ (User Interface/UI) รวมไปถึงการออกแบบระบบการทำงาน ฐานข้อมูล(Database) และเครือข่าย(Network)

System Development Life Cycle

Development – พัฒนาซอฟต์แวร์ตามที่ ออกแบบไว้ พร้อมทดสอบไปในตัว เพื่อหาข้อผิดพลาด และยังมีการติดต่อกับลูกค้าเพื่อสอบถาม หรือต้องการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม

Test – ทดสอบระบบ เพื่อหา bug หรือ หาข้อผิดพลาด และแก้ไข จนทำให้มีข้อผิดพลาดน้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย พร้อมทั้งให้ลูกค้าได้ทดสอบลองใช้งาน เพื่อที่จะได้รับมุมมองที่แตกต่าง จากการหาข้อผิดพลาดไปในตัวด้วย

Deploy – ส่งงาน

Training – ฝึกอบรมการใช้งาน

Maintenance – บำรุงรักษา ถ้าเกิดมีข้อผิดพลาดเพิ่งมาพบเจอในภายหลังก็สามารถติดต่อแจ้งมาได้เลย ทางเราก็พร้อมที่จะช่วยเหลือ และแก้ไขให้เร็วที่สุด

source : wikipedia

4Xtreme