Production Control Lot By Barcode

โปรแกรมการควบคุมการทำงานด้วยบาร์โค้ด สามารถสร้าง process การทำงานได้ไม่จำกัด นอกจากนี้ยังสามารถสร้าง process ย่อยจาก process หลักได้ไม่จำกัดอีก สร้างใบงานแล้ว generate bar code ประจำ line การผลิต แสดงสถานะของใบงานที่มีการยิงบาร์โค้ด และยังไม่ได้ยิง เมื่อยิงบาร์โค้ดแล้วสามารถดูได้แบบ real time ว่าชิ้นงานที่มีการสร้างใบงาน ทำถึงขั้นตอนใดอยู่ใน process ใด

ความสามารถโปรแกรม

 1. สามารถสร้างใบงาน โดย generate bar code ออกมา และสามารถดูรายละเอียดของใบงานตามบาร์โค๊ดที่เลือกและแสดงสถานะปัจจุบันของใบงานนั้นๆ
 2. สามารถสร้างโปรเซสได้ตามข้อมูลของโปรเซส (กระบวนการทำงาน กระบวนการผลิต) โปรเซส หลักและโปรเซสย่อยไม่จำกัด พร้อมกับผูกโปรเซสเพื่อใช้สร้างใบงา
 3. สามารถสร้างชื่อของเสียได้ตามข้อมูลของของเสียที่กำหนด (NG) พร้อมกับการผูกข้อมูลเข้ากับโปรเซส เมื่อมีการใช้งาน บาร์โค้ด สามารถระบุ NG ของแต่ละโปรเซส
 4. สามารถรับ input barcode ของใบงานและแสดงของมูลของใบงาน รวมถึงสถานะของโปรเซสคือ input QTY, MC use, worker QTY, output QTY, NG, %NG, NG-repair, %NG-repair
 5. ทำการ MC DowntimeและStop MC Downtime ทำการ Hold process นั้น
 6. สามารถเปิดโปรเซสได้ (Status=opened) ปิดโปรเซส (Status=closed) ปิดใบงาน (Status=finished, output+NG =Input) พร้อมกับแสดงสถานะถึงโปรเซสใดแล้วโดยการกระพริบ
 7. สามารถรับ input NG,NG-repairได้ เพื่อนำไปคำนวณ %NG,%NG-repair ,Cycle time,Yield
 8. สามารถเก็บตัวอย่างmodel (pcs.finished good) และกำหนดจำนวนการเก็บตัวอย่าง
 9. สามารถ tacking ย้อนกลับดู detail ข้อมูลการผลิต สามารถสืบกลับตั้งแต่ท้ายโปรเซสถึงต้นโปรเซส
 10. สามารถสร้างสิทธิการเข้าถึงของuser และสามารถแก้ไขสิทธิการเข้าถึงโปรแกรมตาม role ได้
 11. คำนวณ STANDARD TIME
  • สามารถคิด Standard Time ได้จากสูตร Standard Time (sec) = total work time/product finish good per day Total work time (sec) = worker × variable time (sec)
  • สามารถแสดงตารางได้เพื่อให้ user กำหนดจำนวน plan (Pcs.), จำนวนคนต่อการทำงาน
  • ดูข้อมูลตามเงื่อนไข Start from date, To date, Group model, Model, Line, Process
  • สามารถ Export ข้อมูล Raw data ไฟล์ .xls (excel)

  STD Time report: เป็นรายงานแสดง Standard time ในการทำงาน โดยสามารถเลือกเงื่อนไขการแสดงได้จาก start date, To date, Group model, Model, Line, Process ซึ่งการที่จะแสดงผลและคำนวณได้ถูกต้องนั้นผู้ใช้ต้องกำหนด Worker ตามช่วงเวลที่ user กำหนดไว้จากฟังก์ชั่น Setting เพื่อให้โปรแกรมสามารถคำนวณค่า STD Time

 12. สามารถแสดงผล TACT TIME
  • แสดงผล Cycle time ในส่วนของ input barcode
  • คำนวณ Cycle time (เวลา stop – เวลา start)
  • แสดงผลการคำนวณ tact time ตรงหน้า input barcode

ตัวอย่าง screen shot

BARCODE CONTROL LOT MODULE

 1. MACHINE PERFORMANCE ระบบแสดงการ downtime ของเครื่องจักร เพื่อตรวจสอบสถานะเครื่องจักรที่มีการ downtime พร้อมทั้งบันทึกประวัติเครื่องจักร downtime สามารถตรวจสอบ history downtime ของเครื่องจักรแต่ละชิ้น แสดงผลแบบ real time ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
  • 1. machine downtime : คือข้อมูลแสดงการ downtime
  • 2. สามารถแสดง history downtime ได้โดยเลือกจากหัวข้อดังนี้ (Export .xls) process , machine name, start from date , to date , downtime reason, line
  • 3. แสดงผล Daily, weekly, monthly, yearly

  ตัวอย่าง screen shot

 2. DASHBOARD (KPI)
  • มี radar chart สามารถเพิ่มแกนเข้าไปได้ สูงสุด 8 แกน (ข้อมูลในแต่ละแกน user สามารถกรอกค่าต่างๆเข้าไปเอง)
  • แสดงผล Barcode Control Lot แบบ real time
  • แสดงผล NG และ % NG แสดงผลของเสียและ คำนวณเปอร์เซ็นต์ของเสียจากชิ้นงานดี
  • แสดงผล Defect Rate (อัตราการเกิดของเสีย) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดผลิตภาพกระบวนการ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวได้ถูกใช้เทียบเคียงระหว่างผลลัพธ์หรือผลิตผลจากกระบวนการกับเป้าหมายเพื่อประเมินต้นทุนกระบวนการ
  • แสดงรายละเอียดที่มีการPlan ไว้ล่วงหน้า
  • สามารถ Upload file .jpg , .png, .gif ได้ เพื่อแสดงผลรูปภาพ ข่าวสารต่างๆ ผ่านโปรแกรมได้
  • สามารถเลือกการแสดงผล แบบ Auto คือแสดงผลแบบ real time จากการยิงบาร์โค้ด จากสถานะการทำงานจากโปรแกร
  • สามารถเลือกการแสดงผล แบบ Manual คือแสดงผล แบบกำหนดเอง กรณี กระบวนการ ขั้นตอน ของ Manual ผิดพลาดจากการใช้โปรแกรม เช่น กรอกข้อมูลผิดพลาด ยังไม่ได้แก้ไข

  ตัวอย่าง screen shot

 3. DEFECT MANAGEMENT
  • สามารถแสดงกราฟ %NG VS Volumn
  • สามารถแสดงกราฟ %NG item VS Volumn
   • Process
   • Process type
   • defect name
   • model
   • Line
  • แสดงข้อมูล Daily, weekly, monthly, yearly
  • สามารถตั้ง target และ UCL ของ NG/เดือน
  • สามารถเตือน email การเตือนคือ ถ้าเกิน target เตือนหัวหน้า/ตาม role

  ตัวอย่าง screen shot

 4. MTBF&MTTR
  • Quality สามารถแสดงกราฟ yield, %NG , %NG-repair ได้
   • yield แกนxคือ lot แกนYคือ % yield กราฟแท่ง pareto
   • %NG แกนxคือ NG name แกนYคือ % NG
   • %NG-repair
  • Report and Quality History
  • Export file “Quality History” เป็น .xls, .pdf
  • Report Quality History
 5. OEE

  การวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร (OEE – Overall Equipment Effectiveness) เป็นวิธีการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักรอุปกรณ์ในอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ เครื่องจักรที่ดีไม่ใช่เป็นเพียงแค่เครื่องจักรที่ไม่เสีย หากแต่ต้องเป็นเครื่องจักรที่เปิดขึ้นมาแล้วทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทั่วไปการลดต้นทุนการผลิตจะประกอบด้วย:

  • ลดช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการผลิต (unproductive time)
  • ลดระยะเวลาที่ใช้ผลิต (cycle times)
  • ลดของเสีย/เศษที่เกิดจากการผลิต (waste/scrap)

  OEE ประกอบด้วย 3 สิ่งในการลดต้นทุกการผลิต:

  • Productive time = “Availability”
  • Cycle times = “Performance”
  • Waste/scrap = “Quality”

  OEE มีค่าสูง = ต้นทุนการผลิตต่ำ

  OEE % = Availability % x Performance % x Quality %

  Availability % (อัตราการเดินเครื่อง) คือความพร้อมของเครื่องจักรในการทำงาน ระยะเวลาที่เครื่องจักรหยุด (Downtime loss) มีสาเหตุมาจากเครื่องจักรขัดข้อง (Breakdowns) การปรับแต่งเครื่องจักร (Setup, Adjustments) หรือการจัดการกระบวนการการทำงานที่ไม่ดี (Management)Performance % (ประสิทธิภาพการเดินเครื่อง) คือสมรรถนะการทำงานของเครื่องจักร การสูญเสียประสิทธิภาพ (Performance loss) มีสาเหตุมาจากการหยุดเล็กน้อย การเดินเครื่องตัวเปล่า (Minor Stoppage and Idling Losses) และการสูญเสียความเร็วของเครื่องจักร (Speed Losses)

  Quality % (อัตราคุณภาพ) คือความสามารถในการผลิตของดีตรงตามข้อกำหนดของเครื่องจักร การสูญเสียด้านคุณภาพ (Quality Loss) มรสาเหตุมาจากความสูญเสียเนื่องจากชิ้นงานเสีย (Defects) งานซ่อม (Rework) และความสูญเสียช่วงเริ่มต้นการผลิต (Start up Loss)

  โดยโปรแกรมีคุณสมบัติดังนี้

  • สามารถเลือกแสดงรายงาน OEE ได้ดังนี้
   • start from date : วันที่เริ้มต้นของการแสดงรายงาน
   • to date : วันที่สุดท้ายของการแสดงรายงาน
   • machine name
   • process (การทำงาน)
   • line (ส่วนการผลิต)
   • แสดงผลตาม Daily, weekly, monthly, yearly
  • plan production(Hr)**ไม่รวมวันอาทิตย์ Example เครื่องทำงาน 8/day
  • operation time (Hr)=plan production time – total downtime **downtime ของเครื่อง machine
  • Avalibility1 = (operation time/plan production time)*100
  • performance=(total piece/production rate)*100
  • good piece = product F/G ทั้งหมดของเครื่องนั้นๆ
  • total piece: input ที่ machine เครื่องนั้นทำงาน
  • quality: 1-(good piece/total piece)
  • Frequency downtime : จำนวนครั้งของการ downtime ของเครื่องนั้นๆ
  • total downtime : downtime รวมทั้งหมดของเครื่องนั้นๆ
  • MTBF = (planproduction time – total downtime)/frequency downtime
  • MTTR= total downtime/frequency downtime
  • avalibility2 = [MTBF/(MTBF+MTTR)]*100
  • แสดงกราฟ indicater OEE นำข้อมูลที่ได้จากตาราง OEE มาเรียงใหม่

   indicater

   target

   avability1

   90

   performance

   95

   quality

   99.9

   %OEE

   85

 6. REPORT
  • show process worksheet control lot
  • NG graph (Daily, Weekly, Monthly)
  • Radar Chart
  • Generate sticker barcode
  • Generate sticker QR code
  • show sequence process
  • worksheet history tacking
  • report daily defect
  • report defect by control lot
  • report standard time
  • report yield by control lot
  • report history down time
  • report Quality history
  • report machine availability (MTBF & MTTR)
  • report machine down time
  • report OEE
  • report OEE indicator
  • report OEE percentage
  • report Q-cost
  • report defect volume
  • report defect control
  • KPI monitor report
  • report machine calibrate history

  ตัวอย่าง screen shot

FEATURE PRODUCTION CONTROL LOT BY BARCODE

 • create worksheet control lot
 • show status worksheet control lot
 • show process worksheet control lot
 • show sequence process
 • search worksheet list
 • create & setting new model
 • create & setting new sequence process
 • create new item defect
 • open & close process worksheet
 • defect management
 • get Q’ty defect model
 • tack time of process
 • get down time of worksheet
 • register new machine to control lot system
 • email alert defect over target
 • worksheet history tacking
 • report daily defect
 • report defect by control lot
 • report standard time
 • report yield by control lot
 • report history down time
 • report Quality history
 • report machine availability (MTBF & MTTR)
 • report machine down time
 • report OEE
 • report OEE indicator
 • report OEE percentage
 • report Q-cost
 • report defect volume
 • report defect control
 • KPI monitor report
 • any report to organization need

FEATURE EQUIPMENT & TOOLING SYSTEM

 • register machine in organization
 • setting period calibrate machine
 • email alert to responsible user
 • active correction calibrate time
 • create barcode register machine
 • report machine calibrate history