วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อและชำระเงิน

!!**โปรดอ่านและทำความเข้าใจกับแพ็คเกจที่ท่านเลือก เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันงานจะได้ออกมาตรงตามความต้องการ และทีมงานจะถือว่าลูกค้าเข้าใจและยอมรับในเงื่อนไขการทำงานและรายการแพ็คเกจตามที่ลูกค้าเลือกใช้บริการ

Web content คืออะไร: คือระบบเว็บไซต์ ที่มีออกแบบเพื่อใช้บริหารจัดการข้อมูล เนื้อหาเว็บไซต์ อาทิ ข้อมูลข่าวสาร ข้อมูลเผยแพร่องค์กร ข้อมูลสถาบัน, บริษัท, หน่วยงาน เหมาะสำหรับการใช้นำเสนอข้อมูล ในลักษณะเพจเว็บไซต์ โดยมีระบบแบ่งหมวดหมู่เนื้อหา ระบบจัดการเนื้อหา Web Content ทาง โฟร์อ๊กซ์ตรีมมีแพ็คเกจอะไรบ้าง ดูรูปแบบและตัวอย่างที่นี่ >>Web content<<

– Packet Basic

– Packet Rookie

– Packet Amateur

Web E-commerce คืออะไร : คือเว็บตะกร้าสินค้า พูดง่ายๆคือเว็บใช้สำหรับขายของโดยสามารถจ่ายเงินในรูปแบบออนไลน์ได้ รูปแบบเว็บไซต์เน้นขายสินค้า แสดงสินค้า และโปรโมชั่นร้านค้า ใช้งานง่ายลูกค้าเข้าถึงสินค้าและรายละเอียดได้ง่ายและไม่สับสน โดยในเว็บจะแบ่งหมวดหมู่สินค้าไว้อย่างชัดเจน ระบบเว็บตะกร้าสินค้า ทางโฟร์เอ๊กซ์ตรีมมีแพ็ตเกจอะไรบ้าง

ดูรูปแบบและตัวอย่างที่นี่ >>Web E-commerce<<

– Packet E-commerce

– Packet Semi-Pro

– Packet Professional 

เปรียบเทียบข้อมูลเว็บไซต์ทั้งหมด 

เงื่อนไขการเริ่มดำเนินงานของทีมงาน

1.โอนเงินและแนบใบเสร็จการโอนเงินในเอกสาร ข้อมูลทำเว็บไซต์ ดาวโหลดที่นี่
2. เซ็นชื่อและประทับตรา(หากมี)ทุกครั้งในเอกสาร
3.ส่งเอกสารข้อมูลการสร้างเว็บให้ทีมงานทาง อีเมล์นี้เท่านั้น 4xsale@gmail.com และติดต่องานทางอีเมล์เท่านั้น
4.เมื่อทางทีมงานได้เอกสารข้อมูลการทำเว็บแล้วถือว่าเอกสารนั้นมีข้อมูลครบถ้วนและเป็นขอบเขตการดำเนินงาน
5.เว็บไซต์อยู่ในระหว่างการดำเนินการจะไม่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมข้อมูลได้
6.เมื่อสร้างเว็บไซต์เสร็จตามขอบเขตในเอกสาร “ข้อมูลทําเว็บไซต์”
แล้วลูกค้าสามารถแก้ไขได้ 1 ครั้งโดยสามารถเขียนเป็นข้อๆ โดยอ้างอ้งจากข้อมูลตามเอกสารที่เคยให้ไว้ก่อน เช่น ข้อที่ 1 แก้ไข อะไรบ้าง หรือบางข้อ จะไม่แก้ก็ข้ามไปข้ออื่น ตามเอกสาร ที่เคยให้ข้อมูล
การตรวจสอบข้อแก้ไขเว็บไซต์ระยะเวลาในการตรวจสอบงาน
7 วันทําการ (หากรวมวันหยุด แล้วก็จะประมาณ 9 วันหรือ มากกว่า )
(กรณีจ่ายเงิน เต็มจำนวน หากเกิน 7 วัน จะคิดค่าเสียเวลารอวันละ 300 บาท โดยนับวันแรกคือหลังจากหมดระยะการตรวจสอบงาน    เมื่อจ่ายค่ารอทีมงานจะดำเนินการต่อให้ หากไม่มีการชำระ ทางทีมงานจะส่งงานเท่าที่ทำไว้ให้กับลูกค้า )
**หากเว็บที่สามารถแบ่งจ่ายเป็นสองงวด(เว็บที่มีราคาเกิน 10,000.-)
(หนึ่งหมื่นบาทถ้วน)) ทางทีมงานให้ระยะเวลาตรวจสอบงาน 7 วันทำการ
(หากเกิน 7 วัน จะคิดค่าเสียเวลารอวันละ 300 บาท โดยนับวันแรกคือหลังจากหมดระยะการตรวจสอบงาน    เมื่อจ่ายค่ารอทีมงานจะดำเนินการต่อให้ หากไม่มีการชำระ ทางทีมงานจะหยุดการพัฒนา และปิดเว็บไปจนกว่าจะมีการจ่ายเงิน)
เมื่อทางทีมงานส่งมอบงาน โอนเงินที่ค้างชําระงวดสองภายใน 3 วัน หากเกินระยะเวลา  ทีมงานจะทําการปิดเว็บไซต์ทันที (หากจ่ายเงินที่ค้างไว้ทางทีมงานก็จะดำเนินการเปิดเว็บไซต์และดูแลให้ตามปกติ )  หลังจากจ่ายเงินแล้วยังอยู่ในช่วงระยะประกันและดูแลเว็บไซต์ 1 ปี หากความผิดพลาดที่เกิดจากทีมงานเช่น พิมพ์ผิด หรือ ระบบผิดพลาด เว็บล่ม ทางทีมงานยินดีแก้ไข ให้โดยไม่คิดค่าบริการ
**หากข้อแก้ไขไม่ได้อยู่ในเอกสาร “ ข้อมูลทําเว็บไซต์ ” ทีมงานไม่แก้ไขให้
8.เอกสารและข้อตกลงทุกอย่างในการดำเนินงานจะติดต่อหรือส่งมอบทางอีเมล์เท่านั้น นอกเหนือจากนั้นไม่สามารถใช้งานได้
9.ทีมงานจะไม่รับคืนเงินทุกกรณี