PDPA คือ

กฏหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือ PDPA คือ กฏหมายที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคนไทย ไม่ว่าข้อมูลนั้นจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตาม หากบริษัทที่เคยเก็บข้อมูลลูกค้าควรจะต้องปรับตัว ตั้งแต่ การเก็บข้อมูล, การใช้ข้อมูล, การควบคุมหากข้อมูลรั่วไหล โดยกฏหมายจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 27 พ.ค. 63

โดยมีไว้เพื่อ

 • เพื่อไม่ให้มีการละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัว
 • เพื่อให้มีมาตรการเยียวยาเจ้าของข้อมูลในกรณีที่ถูกละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล

โดยมีบทลงโทษได้แก่

 • โทษทางอาญา จำคุกไม่เกิน 1 ปี และ/หรือ ปรับสูงสุด 1 ล้านบาท
 • โทษทางแพ่ง จ่ายสินไหมไม่เกิน 2 เท่าของสินไหมที่แท้จริง
 • โทษทางปกครองปรับไม่เกิน 5 ล้านบาท

ข้อมูลใดของผู้บริโภคอยู่บ้างที่เข้าข่าย ?

ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคลตามพรบ.นี้ คือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม ที่ถูกเก็บทั้งแบบ Online และ Offline ซึ่งหมายความกว้างมาก คีย์อยู่ที่การทำให้การระบุตัวตนได้ เช่น

 • ชื่อ นามสกุล
 • หมายเลขโทรศัพท์
 • ที่อยู่
 • อีเมล
 • หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • รูปถ่าย
 • ประวัติการทำงาน
 • อายุ ( หากเป็นเด็ก จะต้องระบุผู้ปกครองได้ และรับ consent จากผู้ปกครอง )

นอกจากนั้นก็ยังมี Personal Data Sensitive ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนที่มีการควบคุมเข้มงวดขึ้นมาอีกขั้น

 • เชื้อชาติ
 • ชาติพันธุ์
 • ความคิดเห็นทางการเมือง ( ตย. เช่น social media monitoring tools ที่จับประเด็นการเมือง)
 • ความเชื่อทางศาสนา หรือ ปรัชญา ( ตย.เช่น บันทึกการลาบวช ของพนักงาน )
 • พฤติกรรมทางเพศ
 • ประวัติอาชญากรรม
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ
 • ความพิการ
 • ข้อมูลสหภาพแรงงาน
 • ข้อมูลพันธุกรรม
 • ข้อมูลชีวภาพ
 • ข้อมูลสุขภาพ ( ตย. เช่น ใบรับรองแพทย์ )
 • หรือ ข้อมูลอื่นใดที่กระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลจะประกาศกำหนด

ใจความของตัวพรบ. คือการให้สิทธิเหล่านี้แก่ของเจ้าของข้อมูล

 • สิทธิที่จะได้รับแจ้ง
 • สิทธิในการแก้ไข
 • สิทธิในการได้รับและโอนถ่ายข้อมูล
 • สิทธิในการเข้าถึง
 • สิทธิคัดค้าน
 • สิทธิในการลบ (ถูกลืม)
 • สิทธิในการจำกัด
 • สิทธิในการเพิกถอนคำยินยอม

โดยพรบ.กำหนดระยะในการทำตามคำร้องขอให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน

ข้อมูลก่อนวันที่ 27 พ.ค. 2563 ยังไม่ได้รับการคุ้มครอง แต่สามารถใช้สิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ตรวจสอบ หรือลบ ข้อมูลได้ โดยแจ้งกับทางบริษัทที่เราเคยให้ข้อมูลได้เลย

มีข้อยกเว้นที่ชอบด้วยกฎหมาย ที่ทำให้การเก็บข้อมูลไม่ต้องได้รับความยินยอม

 1. เพื่อจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ จดหมายเหตุ วิจัย สถิติ  
 2. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต 
 3. มีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างผู้ควบคุมข้อมูลกับเจ้าของข้อมูล  
 4. มีความจำเป็นเพื่อดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะของผู้ควบคุมข้อมูล หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้ อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายแก่ผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล  
 5. มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูล แต่ต้องไม่ ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูล  
 6. เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Source : 1 2 3 4