How to add admin fanpage

เราสามารถเพิ่ม Admin Fanpage ได้ง่ายๆ เพียง 4 ขั้นตอนดังนี้

• การตั้งค่า / Settings

• บทบาทเพจ / Page Roles

• ใส่อีเมล์ → Save

• Confirm Password

รูปแบบการ เพิ่ม Admin Fanpage (ภาษาไทย)

รูปแบบการ เพิ่ม Admin Fanpage (ภาษาอังกฤษ)