AQM

AQM (aggressive quality management)
ระบบการตรวจสอบสถานการทำงาน อุปกรณ์ พนักงานโดยรวมในการทำงาน แยกโซนได้ตามพื้นที่ หากที่ทำงานมีหลายส่วน เพื่อวิเคราะห์ แก้ไขปัญหาที่ตรงจุดตามพื้นที่

  1. ผู้จัดการแต่ละส่วนทำการ Audit แต่ละพื้นที่ ที่ตัวเองได้รับมอบหมาย
  2. ระบบทำการแจ้งปัญหาผ่าน email แก่พนักงาน
  3. ทำการบันทึกปัญหาลงในระบบ
  4. ผู้รับผิดชอบทำการแก้ไข และ ถ่ายรูปเพื่อทำการอัพเดทลงในระบบ รองรับและจัดเก็บไฟล์หลักฐานและรูปภาพ (บังคับต้องใส่รูปถ่าย)
  5. แยกแผนก คนที่รับผิดชอบชัดเจน และมีการอัพเดทข้อมูลอยู่ตลอดเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลง
  6. แจ้งเตือนปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขกับผู้รับผิดชอบผ่านทาง email และความถี่จะมากขึ้นถ้าเลยกำหนดการ
  7. แจ้งเตือนผ่าน email ถึงฝ่ายบริหาร หากปัญหานั้น ๆ ยังไม่มีการแก้ไข (เช่น วันละครั้ง)
  8. แสดงผลรูปภาพในข้อที่ยังไม่มีการแก้ไข
  9. แสดงกราฟปัญหาโดยรวม และผลการแก้ปัญหาโดยรวม (สามารถแสดงผลแบบแยกโซนตามพื้นที่ได้)