รับเขียนโปรแกรม เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง กรุงเทพฯ

รับพัฒนา ซอฟต์แวร์ ทุกภาษา ทุกชนิด ออกแบบวงจร ออกแบบ hardware IoT smart farm
Machine Vision ,AI ,.Net Framework ,ESP32 
Flutter Dart ,Spring Framework,

Opensource service develop and customize
Odoo ERP CE
Vtiger CRM CE

Infrastructure use Linux CentOS ,Ubuntu LTS 
Monitor Software Grafana ,Kibana